Δημήτριος Καρύδης

Δημήτριος Καρύδης

Αντιδήµαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Δήμος Πειραιά